IPMA_Student_apk_512x512IPMA Student to oferta certyfikacji dla Studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US.

Koordynator:

dr Joanna Rzempała

email: joanna.rzempala@wzieu.pl

Więcej informacji o IPMA Student TUTAJ

Co zyskujesz przystępując do certyfikacji IPMA-Student?

Według raportu Manpower Group wśród zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy menedżer projektów zajmuje drugie miejsce. Obecnie jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych i przyszłościowych zawodów.  Dlatego ważne jest – szczególnie dla osób dopiero wchodzących na rynek pracy – legitymowanie się certyfikatem uznanej organizacji, który potwierdzi posiadanie kompetencji w tym zakresie.  IPMA Polska jako jedyna organizacja tego typu oferuje możliwość zdobycia takiego certyfikatu, co istotne – ważnego dożywotnio! Certyfikat ten podsumowuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami, a także jest rozpoznawalny i ceniony przez przedsiębiorców z różnych branży. Posiadanie certyfikatu IPMA-Student niewątpliwie ułatwi studentom oraz absolwentom ubieganie się o pracę na stanowiskach projektowych. Dodatkowo certyfikat ten otrzymuje się w dwóch egzemplarza – w języku polskim i angielskim. Ponadto, jeśli w ciągu roku zainteresowany przystąpi do certyfikacji IPMA-D, będzie mógł odjąć od ceny egzaminu IPMA-D koszt egzaminu IPMA-Student. Jeśli student lub absolwent wyrazi na to zgodę, jego nazwisko zostanie opublikowane do publicznej wiadomości na stronie www.ipma.pl w Wykazie Osób Certyfikowanych, co jeszcze bardziej uwiarygodni posiadacza takiego certyfikatu. Kolejną korzyścią jest także przyznanie osobie certyfikowanej darmowego członkostwa indywidualnego w IPMA Polska do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Co pomoże przygotować ci się do egzaminu?

Publikacje oraz szczegółowe wytyczne, co do zakresu materiału wymaganego na egzaminie znajdziesz na ipma-student.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją możesz także bezpłatnie pobrać mobilną aplikację m.IPMA-Student (AppStore, GooglePlay), w której znajdziesz elementy Quizu IPMA-Student i Przewodnika po certyfikacji IPMA-Student. Wszyscy chętni mają możliwość testowania wiedzy poprzez przystąpienie do bezpłatnego e-Quizu IPMA-Student, zawierającego bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych z podziałem na kategorie. Aplikacja ta jest wsparciem, zarówno dla studentów jak i kadry dydaktycznej w procesie kształcenia z zakresu zarządzania projektami. Celem Quizów IS jest nie tylko ocena wiedzy, ale również lepsze zrozumienie wymagań kompetencyjnych oraz budowanie kompetencji, dlatego każde pytanie i opcje odpowiedzi opatrzone są komentarzem ogólnym i szczegółowym, które są udostępniane wraz z wynikiem testu. Na Quizy IS składają się pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności w wybranych elementach kompetencji. Po zakończeniu testu uczestnik otrzymuje informację zwrotną o uzyskanym wyniku (wyrażony jest on w %, zawiera ponadto wyjaśnienie dlaczego dany wybór jest błędny oraz ogólny komentarz dotyczący każdego pytania i całkowitego wyniku). Wersja demo Quizów IS (DEMO Quiz IS)  jest udostępniana bezpłatnie wszystkim zainteresowanym studentom i absolwentom z akredytowanej uczelni. W sprawie przystąpienia do e-Quizu proszę kontaktować się z Koordynatorem Programu IPMA-Student na WZiEU, dr Joanną Rzempała.

Ile kosztuje certyfikacja IPMA-Student?

  • Koszt egzaminu to 300 zł/ osobę brutto. Opłata ta uprawnia do jednorazowego przystąpienia do egzaminu.
  • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu, z góry na 21 dni przed datą egzaminu. Datę egzaminu wyznacza Koordynator Programu IPMA-Student na danej Uczelni w porozumieniu z CERT IPMA Polska.
  • Biuro CERT IPMA Polska przyjmuje wpłaty wyłącznie w formie przelewu, na konto bankowe o numerze: 38 1060 0076 0000 4022 3000 4506 (Bank BPH SA Oddział w Warszawie, Al.Jerozolimskie 27).
  • W tytule przelewu należy wpisać, wg wzoru: „Imię, nazwisko, IPMA-Student, KOiZ WZiEU US Szczecin”.
  • Po odnotowaniu wpłaty na koncie IPMA Polska, Biuro CERT IPMA Polska przesyła listę studentów dopuszczonych do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student do Koordynatora ds. IPMA-Student na danej Uczelni
  • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim, są bezpłatne. Opłata za wydanie jednego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska, niezależnie od wersji językowej, wynosi 50 PLN brutto.
  • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 PLN / osobę brutto.

Jakie wymagania musisz spełnić, aby wziąć udział w programie IPMA-Student?

Do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student mogą przystąpić studenci oraz absolwenci (nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I oraz II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie z akredytowanych przez IPMA Polska przedmiotów prowadzonych w naszej Uczelni oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska. Aby przystąpić do certyfikacji IPMA-Student należy spełnić odpowiednie wymagania ilościowe odnośnie zaliczonych punktów ECTS i godzin dydaktycznych, odpowiednich dla danego trybu studiów, zaliczając akredytowane przez IPMA Polska przedmioty prowadzone przez WZiEU.

Poniżej znajdziesz przydatne informacje: