Wybrane publikacje pracowników Katedry:

 • Zarządzanie marketingowe, red. G. Rosa, aut.: W. Downar, W. Durka, M. Smolska, K. Zioło, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Zarządzanie i ekonomia usług, doświadczenia i kierunki zmian, red. P. Niedzielski, W. Downar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Ekonomia, zarządzanie, transport: ujęcie systemowe, red. W. Downar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Metody i techniki organizacyjne, W. Downar, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Społeczne i przestrzenne oddziaływanie Uniwersytetu Szczecińskiego, R. Czyszkiewicz, W. Durka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Podmioty rynku pracy, R. Czyszkiewicz, W. Durka, B. Klepajczuk, Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne “Ottonianum”, Szczecin 2006.
 • Globalizacja: problemy i konsekwencje, red. W. Durka, J. Jonczek, D. Sierżański, SWA “Ottonianum”, Szczecin 2003.
 • Innowacyjne podejście do oceny restrukturyzacji jako narzędzia wzrostu firmy, A. Rzempała, J. Rzempała, w: Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński, nr 525, Ekonomiczne problemy usług, 2009.
 • Kapitał intelektualny jako źródło przewag konkurencyjnej przedsiębiorstwa, J. Rzempała, w: Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński, nr 8, 2007.
 • Audyt innowacyjności jako narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem,M. Skweres-Kuchta, w:  Naukowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań przyszłości, Warszawa 2013.
 • Grenzuebberschreitende kooperationen, Inovationen in polnischen Unternehmen als eine wichtige Bedingung fuer die deutsch-polonische Kooperation, M. Skweres-Kuchta, 2009.
 • Założenia do budowy modelu symulacyjnego podaży zasobów siły roboczej, współaut. K. Brzychcy, M. Łatuszyńska, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 2010.
 • Analiza przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw w latach 2002-2010, H. Soroka-Potrzebna, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2013.
 • University and business cooperation in Poland, Scientific Journal, M. Ławicka, w: Service Management, vol. 12, 2014.
 • The Significance of Research – business cooperation in Poland, M. Ławicka, w: Slovak Scientific Journal. Management: science and education, no. 1, 2013.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a społeczeństwo, J. Myszak, w: studenckie debaty o ekonomii społecznej (red. H. Babis), Szczecin 2013.
 • Product placement jako przyszłość współczesnej reklamy, J. Myszak, w: Quo vadis marketingu (red. G. Rosa), Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012.
 • Stan sektora usług na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim, W. Downar, M. Smolska, w: Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński, Ekonomiczne problemy usług nr 89, 2012.
 • Kapitał ludzki w dobie kryzysu, M. Smolska, w: Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński, Ekonomiczne problemy usług, nr 46, Szczecin 2010.
 • Wpływ kryzysu gospodarczego na działalność organizacji non profit, K. Zioło, w: Sprawność procesów gospodarczych w Polsce i na świecie w warunkach globalnego kryzysu (red. K. Drela, K. Peszko, A. Sokół), Szczecin 2014.
 • Human capital of tertriary level schools versus knowledge economy, K. Zioło, w: Market in the modern economy. Management-processes (red. N. Drelukiewicz A. Memepel-Śnieżyk, A. Sokół, A. Sołoma), Kartprint, Bratislava 2014.

pokolenie m20141028_0002

  pokolenie m20141028_0004

  pokolenie m20141028_0001pokolenie m20141028_0003
  pokolenie m20141028